945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Ügyfélkapu

V tejto sekcii nájdete informácie ako podať žiadosť, sťažnosť čí podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité
informácie pre úradný styk s OÚ.


Letölthető dokumentumok

Lakossági nyilvántartás
Állandó tartózkodási hely bejelentése

A polgár az állandó tartózkodási hely bejelentéséhez köteles benyújtani:

 • érvényes személyi igazolványt vagy igazolást a személyi igazolványról, 15 éves kor alatti gyermek esetében a gyermek születési bizonyítványát, amelyet annak törvényes képviselője nyújt be;
 • amennyiben nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, a Szlovák Köztársaság érvényes útlevelét vagy bizonylatot a szlovák állampolgárságáról;
 • az épület tulajdonlását vagy társtulajdonlását igazoló okiratot – tulajdoni lap kivonata (3 hónapnál nem régebbi, nem szükséges hiteles tulajdoni lapnak lennie);
 • bérleti szerződést, amennyiben az ingatlant határozatlan időre adták bérbe;
 • amennyiben a bejelentkező nem tulajdonosa az ingatlannak vagy nem rendelkezik határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel, szükséges benyújtani az ingatlan tulajdonosának írásos belegyezését. Ezt a beleegyezést a tulajdonos benyújthatja személyesen, közvetlenül a bejelentkezéskor vagy személyes jelenléte híján az előírt formanyomtatványon, hitelesített aláírással ellátva.
Családtagok esetében az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezést a család egy tagja végezheti el. Kiskorú gyermekek esetében az állandó tartózkodási helyet az egyik szülő jelenti be, jogi cselekvőképességüktől megfosztott személyek esetében a tartózkodási helyet a törvényes képviselő (gyám) jelenti be. Az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés során a polgár nem köteles kijelentkezni az előző állandó tartózkodási helyéről, ezt az eljárást a nyilvántartó biztosítja. A 15 éves kort betöltött személyek esetében az első személyi igazolvány kiállításához szükséges benyújtani:
 • a születési bizonyítványt

Ügyintéző: Sabina Nagyová, telefon: 0908715780
Ügyintézés időtartama: megvárásra
Illeték: 5 €Átmeneti (ideiglenes) tartózkodási hely bejelentése

Átmeneti (ideiglenes) tartózkodási hely bejelentése esetén ugyanazokat az okiratokat szükséges benyújtani, mint az állandó tartózkodási hely bejelentése esetén. Az ideiglenes tartózkodási hely várható időtartama legfeljebb 5 év lehet. Amennyiben az ideiglenes tartózkodási hely a várható időtartamot meghaladva is tart, a polgár köteles az ideiglenes tartózkodási helyet ismételten bejelenteni.

Ügyintéző: Sabina Nagyová, telefon: 0908715780
Ügyintézés időtartama: megvárásra
Illeték: 5 € a lakhelyről szóló igazolás kiállításáértÁllandó tartózkodási hely változása a településen belül

Az állandó tartózkodási hely településen belüli változása esetén ugyanazokat az okiratokat szükséges benyújtani, mint az állandó tartózkodási hely bejelentése esetén.

Ügyintéző: Sabina Nagyová, telefon: 0908715780
Ügyintézés időtartama: megvárásra
Illeték: 5 €Kijelentkezés állandó tartózkodási helyről
Azon polgár, aki azzal a céllal távozik külföldre, hogy tartósan külföldön éljen, a kiutazás előtt köteles bejelenteni a Szlovák Köztársaságban található állandó tartózkodási helyének megszűnését az addigi állandó tartózkodási helyének nyilvántartójában. A Szlovák Köztársaságban található állandó tartózkodási helyének megszűnését a polgár az új állandó tartózkodási helye szerinti nyilvántartóban köteles bejelenteni.
Ügyintéző: Sabina Nagyová, telefon: 0908715780
Ügyintézés időtartama: megvárásra
Illeték: 5 €


Az állandó tartózkodási hely megszűnése az állampolgár kérésére

A bejelentőhely megszünteti az állandó tartózkodási helyet:

 • az épület tulajdonosa/valamennyi társtulajdonosa javaslatára azon személy esetében, akinek az épület egészére vagy épületrészre nem keletkezett semmiféle használati joga. Ilyen javaslat nem nyújtható be a tulajdonos, a társtulajdonos vagy bérlő házastársa vagy ellátatlan gyermeke ellen.
 • azon polgár kérelmére, aki a használati jog korlátozásáról vagy visszavonásáról szóló érvényes bírósági határozat alapján jogosult az épület vagy annak részének használatára.
 • amennyiben az épület megszűnt.

A tartózkodási hely megszűnésére vonatkozó kérelmet a polgár az előírt formanyomtatványon nyújtja be, amelyhez a következő okiratokat szükséges mellékelni:

 1. személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosságot igazoló okmány;
 2. az épület vagy annak részére vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap;
 3. az 526/2002 törvénytári számú Polgári Törvénykönyv 146. § 2. bek. és a 705. § szerinti, a használati jog korlátozására vonatkozó jogerős bírósági végzés;
 4. a használati jog megszüntetésére vonatkozó jogerős bírósági végzés;
 5. a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó jogerős bírósági végzés;
 6. az 526/2002 törvénytári számú Polgári Törvénykönyv 146. § 2. bek. és a 705. § szerinti, a használati jog megszüntetésére vonatkozó jogerős bírósági végzés;
 7. a házasság felbontására és a vagyonmegosztásra vonatkozó jogerős bírósági végzés;
 8. arra vonatkozó bizonyíték, hogy a polgár az állandó tartózkodási hely bejelentésekor érvénytelen, hamis, szándékosan módosított vagy idegen okiratot nyújtott be;
 9. az építésügyi hivatal jogerős határozata az építmény eltávolítására vonatkozóan;
 10. a határozott időre kötött bérleti szerződés lejárta;
 11. a bérlet befejezésére vonatkozó megegyezés.
Figyelmeztetés: A bejelentőhely kérheti az állampolgárságra vonatkozó igazolás, a születési bizonyítvány, a házasságlevél bemutatását.
Ügyintéző: Sabina Nagyová, telefon: 0908715780
Ügyintézés időtartama: megvárásra
Illeték: 5 €

Építési rendtartás
Kis építmények bejelentése

Az 50/1976 törvénytári számú, a területrendezésről és az építési rendtartásról szóló többször módosított törvény (építésügyi törvény) 55. § 2. bekezdése értelmében elegendő az építésügyi hivatalba történő bejelentés a következő esetekben:

 • olyan kis építmények esetében, amelyek kiegészítő funkcióval bírnak valamely fő épülethez, és amelyek nem befolyásolják jelentősen az életkörnyezetet;
 • olyan építési munkálatok esetében, amikor az épület külső megjelenése jelentősen nem változik, az építkezés nem érinti az épület teherhordó szerkezetét, nem vonja maga után az épület rendeltetésének megváltozását, és nem veszélyezteti a társadalom érdekeit;
 • olyan karbantartási munkálatok során, amelyek befolyásolhatják az építmény stabilitását, tűzbiztonságát, megjelenését vagy az életkörnyezetet, és valamennyi, műemlék épületen végrehajtott karbantartási munkálatok során.

A kis építmények kategóriába tartoznak azon építmények, amelyek kiegészítő funkcióval bírnak valamely fő épülethez (pl. lakóépület esetén, szolgáltatási célú épület esetén, gyártásra és tárolásra szolgáló épület esetén, egyéni kikapcsolódásra szolgáló épület esetén), és amelyek nem befolyásolják jelentősen az életkörnyezetet, mégpedig:

 1. legfeljebb 25 m2 kiterjedésű és 5 méter magasságú földszintes épületek (pl. tárolók, mosókonyhák, nyári konyhák, kocsibeállók, hulladéktárolók, kisállatok tartására szolgáló építmények, szaunák, kerékpár- és babakocsi tárolók, várótermek és sportlétesítmények);
 2. föld alatti építmények, legfeljebb 25 m2 kiterjedésben és 3 méter mélységben (pl. pincék, szennyvíztárolók).
A kis építmények kategóriába tartoznak továbbá:
 1. erdőkitermeléssel és vadászattal foglalkozó szervezetek erdei területen található építményei, amelyek beépített területe nem haladja meg a 30 m2-t és az 5 méter magasságot (pl. takarmány-, szerszám- vagy műtrágyatárolók);
 2. kerítések;
 3. épületek és telkek rácsatlakoztatása a közmű- és csatornahálózatra, a kis építmények és telkek rácsatlakoztatása a fő épület közmű- és csatornahálózatára;
 4. a tömegközlekedés „felszálló szigetei”, járdák közti átkelők, a szomszédos telekre vezető átkelők.
Kis építkezések bejelentése az előírt formanyomtatvány segítségével történik, a következő mellékletek csatolásával:
 1. az építési területre vonatkozó tulajdoni vagy egyéb jogviszonyt igazoló okirat;
 2. egyszerű helyzetrajz két példányban, amely tartalmazza az építmény elhelyezkedésének behatárolását, beleértve a szomszédos telkektől és építményektől való távolságát és az építési megoldásokat;
 3. az épület egyszerű műszaki tervdokumentációja;
 4. az érintett államigazgatási szervek határozatai, állásfoglalásai, nyilatkozatai, hozzájárulásai, értékelései vagy egyéb rendelkezései;
 5. amennyiben az építtető nem kizárólagos tulajdonosa az építménynek, valamennyi társtulajdonos beleegyezése.
Az építtető a kis építkezés megkezdése előtt köteles írásban bejelenteni építési szándékát az építésügyi hivatalban. A kis építkezés csak a település által megküldött írásos jóváhagyás kézhezvételét követően kezdhető meg.
Az építtető a bejelentett kis építkezést a jóváhagyás kézhezvételét követő két éven belül kezdheti meg, hacsak az építésügyi hivatal nem rendelkezik másképp.
Ügyintéző: Viola Jancsárová
Ügyintézés időtartama: 30 nap
Illeték: 10 €


Építési munkálatok bejelentése

Az 50/1976 törvénytári számú, a területrendezésről és az építési rendtartásról szóló többször módosított törvény (építésügyi törvény) 55.§ 2. bekezdése értelmében az építésügyi hivatal értesítése elegendő olyan építési munkálatok esetén is:

 • melyek során az épület megjelenése jelentősen nem változik;
 • nem történik beavatkozás az épület tartószerkezetébe;
 • nem vonják maguk után az épület rendeltetésének megváltozását, és nem veszélyezteti a társadalom érdekeit.
Az építtető köteles az építési munkálatokat írásban, előre bejelenteni az építésügyi hivatalnak. A bejelentett építési munkálatok csak a település írásos jóváhagyásának kézhezvételét követően kezdhetők meg.

Az építtető a bejelentett építkezést a jóváhagyás kézhezvételét követő két éven belül kezdheti meg, hacsak az építésügyi hivatal nem rendelkezik másképp.

Az építési munkálatok bejelentése az előírt formanyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell:
 1. az építési területre vonatkozó tulajdoni vagy egyéb jogviszonyt igazoló okiratot;
 2. egyszerű helyzetrajzot két példányban,
 3. az építési munkálatok egyszerű műszaki leírását;
 4. az érintett államigazgatási szervek határozatait, állásfoglalásait, nyilatkozatait, hozzájárulásait, értékeléseit vagy egyéb rendelkezéseit;
 5. amennyiben az építtető nem kizárólagos tulajdonosa az építménynek, valamennyi társtulajdonos beleegyezését;
 6. amennyiben műemlék épületen történő építési munkálatokról van szó, a műemlékvédelmi államigazgatási szerv állásfoglalását.
Ügyintéző: Viola Jancsárová
Ügyintézés időtartama: 30 nap
Illeték: 10 €


Karbantartási munkálatok bejelentése

Az 50/1976 törvénytári számú, a területrendezésről és az építési rendtartásról szóló többször módosított törvény (építésügyi törvény) 55.§ 2. bekezdése értelmében az építésügyi hivatal értesítése elegendő: olyan karbantartási munkálatok során, amelyek befolyásolhatják az építmény stabilitását, tűzbiztonságát, megjelenését vagy az életkörnyezetet, és valamennyi, műemlék épületen végrehajtott karbantartási munkálatok során.

Szokványos karbantartási munkálatok során, amelyekre nem érvényes az előző rendelkezés, nem szükséges az építésügyi hivatalba történő bejelentés.
Az építtető köteles a karbantartási munkálatokat előre, írásban bejelenteni az építésügyi hivatalnak. A bejelentett karbantartási munkálatok csak a település írásos jóváhagyásának kézhezvételét követően kezdhetők meg.

Az építtető a bejelentett karbantartási munkálatokat a jóváhagyás kézhezvételét követő két éven belül kezdheti meg, hacsak az építésügyi hivatal nem rendelkezik másképp.

A karbantartási munkálatok bejelentése az előírt formanyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell:
 1. az építési területre vonatkozó tulajdoni vagy egyéb jogviszonyt igazoló okiratot;
 2. a karbantartási munkálatok egyszerű műszaki leírását két példányban;
 3. az érintett államigazgatási szervek határozatait, állásfoglalásait, nyilatkozatait, hozzájárulásait, értékeléseit vagy egyéb rendelkezéseit;
 4. amennyiben az építtető nem kizárólagos tulajdonosa az építménynek, valamennyi társtulajdonos beleegyezését;
 5. amennyiben műemlék épületen történő építési munkálatokról van szó, a műemlékvédelmi államigazgatási szerv állásfoglalását.

Ügyintéző:
Ügyintézés időtartama: 30 nap
Illeték: 10 €Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh:

 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady obec (podľa Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení názvov ulíc). Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Vybavuje: Viola Jancsárová
Doba vybavenia: 30 dní.
Poplatok: bez poplatku.


Overovanie podpisov a listín
Overovanie podpisov

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

 • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu!
 • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
 • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
 • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie.Overovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie.


Životné prostredie
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov


Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

 • fyzické osoby: 10 €
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €


Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

 • rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
 • rybársky lístok mesačný: 3, - €,
 • rybársky lístok ročný: 7 €,
 • rybársky lístok trojročný: 17 €,
 • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Vybavuje: Kristína Hortolányiová, Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie


Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Vrbová nad Váhom, č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom,
 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Vrbová nad Váhom, č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom,,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
 • alebo vrbova@pnet.sk

Žiadosti, podnety, návrhy

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obecná samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
 • Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. - o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. - o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
 • Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 • Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

Dane a poplatky
Daň zo stavieb
 • za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,033 € x plocha,
 • za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,099 € x plocha,
 • za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,099 € x plocha,
 • za samostatne stojace garáže: 0,132 € x plocha,
 • za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,165 € x plocha,
 • za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,331€ x plocha,
 • za ostatné stavby: 0,099 € x plocha.
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,025 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
 • 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z bytov upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň z pozemkov
 • záhrady: 1,3277€ /m2,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,3277€ /m2,
 • stavebné pozemky: 13,2775€/m2,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 0,6127€/m2
 • lesné pozemky, na ktoré sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa znaleckého posudku alebo 0,6127€/m2

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,31%.

Daň z pozemkov upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň za psa

Sadzba dane za psov je 3,98 € za každého psa a kalendárny rok.

Daň za psa upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň za ubytovanie
 • na osobu a prenocovanie: 0,55 €.

Daň za ubytovanie upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Daň za nevýherné hracie prístroje na rok 2013:

 • sadzba dane je 9,96 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Komunálny odpad
 • pre fyzické osoby: 9,96 € osoba/rok
 • pre právnické osoby, podnikateľov:
  • Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom:
  • pohostinstvá: 18,25 x (počet miest v pohostinstve + počet zamestnancov ) x 0,2 €
  • predajne: 18,25 x počet zamestnancov x 1
  • TWS PLUS, s.r.o.: 18,25 x počet zamestnancov x 0,5 €
  • Rekreačné zariadenie Borovica: 18,25 x (priemerný počet ubytovaných osôb + počet zamestnancov) x 0,5 €
  • ostatní podnikatelia: 18,25 x počet zamestnancov x 1 €.

Poplatky za odpad upravuje platné VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu

Községi hivatal

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom

Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Hivatali órák

H 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
K 10:00 - 12:00
Sz 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Cs 08:00 - 12:00
P 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00