945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vágfüzes

A község a Kisalföldön, a Vág-Duna menti termékeny síkságon (Alsó-Vágmente kistáj), Komáromtól 15 km-re északnyugatra, a Vág bal partján fekszik. Az ártéri erdők egy része napjainkig fennmaradt, a legszebb közülük a Csörgői-erdő (Čergov) és a közeli Levelesi-tó (Listové jazero), amely természetvédelmi terület, többek között a tavirózsa termőhelye. A Vág-Duna ártere az egész járásban ismert és kedvelt a horgászok körében. Vágfüzest közigazgatásilag a következő települések határolják: délről Komárom, keletről Martos és Ímely, északról Naszvad, nyugatról Keszegfalva, északnyugatról pedig Gúta. A község nyugati határát a Vág-Duna alkotja. A község 21,70 km²-es területe egyetlen kataszteri területet alkot, melyet 1968-ban hoztak létre három község határából.
Kingyesen található egykori Feszty-ház egy kis tó mellett. 1902-ben az itt álló régi házhoz Feszty Gyula romantikus műtermet építtetett bátyjának, Feszty Árpádnak, aki itt dolgozta ki barátjával, Jókai Mórral A magyarok bejövetele c. körképének vázlatait. A 20. század elején a magyar közélet számos híres alakja látogatta itt meg Feszty Árpádot, az aláírásaikat őrző fa mestergerenda a Feszty család tulajdonában található. [wikipedia]


Logo Vrbová nad Váhom

Beruházások - projektek


Publikované:

kultminoor.png

Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu knižnice v obci Vrbová nad Váhom a podpora nákupu knižničných fondov zameraných na diela autorov v jazyku maďarskej národnostnej menšiny a s dôrazom na význam pre rozvoj kultúry a jazyka maďarskej národnostnej menšiny. Cieľom projektu je zvýšenie úrovne a počtu návštevníkov miestnej knižnice. Cieľovú skupinu projektu tvoria občania, mládež a deti obce, ktorí pravidelne navštevujú našu knižnicu, a aj ...

Publikované: | Kategória:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku a doplnenie služieb na vidieku.

Zámerom navrhovaného projektu je rekonštrukcia a prístavba murovanej jednopodlažnej budovy stojacej na miestnom cintoríne vo Vrbovej mad Váhom. Po ukončení stavebných prác bude naďalej slúžiť ako dom smútku, bude však zodpovedať aktuálnym požiadavkám, čím projekt naplnenia globálny cieľ opatrenia "zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach".

Publikované: | Kategória:

Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Dátum začatia realizácie projektu: júl 2016

Dátum ukončenia realizácie projektu: jún 2018

Celkové náklady projektu: 192 506,06 €

Nenávratný finančný príspevok: 182 880,76 €

zateplenie materskej skolky.jpg

Publikované: | Kategória:

V rámci realizácie projektu verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom boli nahradené staré elektromerové rozvádzače na štyri nové, efektívnejšie. Bolo odstránených z pôvodných betónových stožiarov 81 kusov starých, energeticky náročných svietidiel s príkonom 250 W a nahradených 91 kusov novými svietidlami s vysokou svietivosťou, s príkonom iba 100 W.

Kvôli rovnomernému osvetleniu obce sa z nových svietidiel 45 kusov umiestnilo na nové, kandelábrové osvetľovacie stožiare a zvyšných 46 kusov sa namontovalo na pôvodné betónové stožiare. ...

Községi hivatal

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom

Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Hivatali órák

H 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
K 10:00 - 12:00
Sz 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Cs 08:00 - 12:00
P 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00